Ta witryna wykorzystuje pliki cookies by zarządzać sesją użytkownika. Cookies używane są także do monitorowania statystyk strony, oraz zarządzania reklamami.
W kazdej chwili możesz wyłączyć cookies. Wyłączenie ciasteczek może spowodować nieprawidłowe działanie witryny. Więcej w naszej polityce prywatności.

Oferty pracy 24h .pl

Znajdź swoją wymarzoną pracę:

Możesz także skorzystać z Zaawansowanej wyszukiwarki

proste jak 1, 2, 3!

  1. Wyszukaj ofertę
  2. Wyślij CV / List motywacyjny
  3. Zdobądź pracę!

Bez rejestracji!

Bez zakładania kont!

Umowa o pracę - krok po kroku.

Napisano: 2009-08-04

Umowa o pracę jest najpopularniejszą formą zatrudniania pracowników. Zdarzają się jednak nieprawidłowości w jej zawarciu, a z tego tytułu-późniejsze problemy, kończące się często rozprawami w sądach. Aby uniknąć kłopotów, warto przed podpisaniem umowy o pracę, zwrócić szczególną uwagę czy spełnia ona wszystkie kryteria prawidłowej umowy.

Czym jest umowa o pracę?

Umowa o pracę jest dwustronną czynnością prawną. W wyniku jej zawarcia pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy pod jego kierownictwem w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem.

Zgodnie z art. 29 Kodeksu Pracy, umowa o pracę powinna być zawarta na piśmie. Nie oznacza to jednak, że umowa zawarta ustnie jest nieważna. W przypadku niezachowania formy pisemnej, pracodawca zobowiązany jest potwierdzić pracownikowi na piśmie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia rozpoczęcia pracy rodzaj umowy i jej warunki.

Umowa zawarta ustnie lub w sposób dorozumiany np. przed dopuszczeniem pracownika do pracy jest ważna. Niedopełnienie przez pracodawcę tego obowiązku stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika i jest zagrożone karą grzywny.

Elementy umowy o pracę.

- data zawarcia umowy

- określenie rodzaju umowy

- określenie stron umowy

- określenie rodzaju pracy

- określenie czasu pracy

- określenie wynagrodzenia

- określenie miejsca pracy

Tryb rozwiązywania umowy o pracę.

- za porozumieniem stron

- za wypowiedzeniem

- bez wypowiedzenia (tzw. "dyscyplinarne")

- po upływie terminu, na który została podpisana umowa

- w momencie wykonania przez pracownika określonego zadania (umowa na czas wykonania określonej pracy)

- w momencie powrotu pracownika do pracy (umowa na zastępstwo pracownika)

Oprócz tego stosunek pracy powstały na podstawie umowy może wygasnąć:

- w wyniku śmierci pracodawcy lub pracownika.

- z upływem 3 miesięcy nieobecności pracownika w pracy, np. z powodu tymczasowego aresztowania, chyba że pracodawca rozwiązał wcześniej umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

Pracodawca i pracownik.

Jeśli pracodawcą jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej trzeba podać jej imiona i nazwisko, datę urodzenia, imiona rodziców, adres zamieszkania, numer dokumentów tożsamości (najczęściej jest to dowód osobisty), numer PESEL, nazwę działalności gospodarczej i numer NIP.

W przypadku spółek konieczne jest wskazanie nazwy spółki, adresu siedziby, numeru wpisu do KRS i osoby uprawnionej do reprezentacji. Warto również przy podpisywaniu umowy przedstawić odpis z KRS spółki.

Pracownikiem może być tylko osoba fizyczna. W umowie o pracę trzeba podać jej imiona i nazwisko, datę urodzenia, imiona rodziców, adres zamieszkania, numer dowodu osobistego, numer PESEL i NIP.

Rodzaje umów o pracę.

Strony powinny ustalić jaki rodzaj umowy o pracę zawrą. Czy będzie to umowa na okres próbny, umowa na czas określony, umowa na czas nieokreślony, umowa na czas wykonania określonej pracy.

Umowy bezterminowe:

- na czas nieokreślony

Umowy terminowe:

- na czas określony

- na okres próbny

- na czas wykonania określonej pracy

- na zastępstwo

Uwaga! Jeżeli strony nie określiły w umowie jaki rodzaj umowy o pracę zawarły poczytuje się, że zawarły umowę na czas nieoznaczony.

Opis rodzaju pracy i miejsce jej wykonywania.

Rodzaj pracy to typ czynności składających się na umówioną pracę. Jego określenie w umowie o pracę może nastąpić przez wskazanie jednego z następujących parametrów:

• stanowisko pracy lub pełnionej funkcji, jeżeli są one wyodrębniane w strukturze organizacyjnej zakładu pracy (w jego regulaminie organizacyjnym)

• wykonywanego przez pracownika zawodu lub posiadanej specjalności

• opisanie czynności faktycznych objętych zakresem posiadanej specjalności

Określony w umowie rodzaj pracy nie może być jednostronnie zmieniany przez pracodawcę poprzez dokonanie korekt w tzw. zakresie czynności obowiązującym pracownika.

Rodzaj pracy może być określony przez podanie funkcji lub stanowiska pracy, jak również poprzez wyszczególnienie czynności jakie będzie wykonywał pracownik. Jest to jedyny obowiązkowy składnik umowy. Dlatego umową o pracę nie jest umowa w której pracownik zobowiązuje się do świadczenia jakiejkolwiek pracy.

Miejsce wykonywania pracy powinno się określić poprzez podanie adresu.
Miejsce pracy może być dowolne. Najczęściej jest to siedziba pracodawcy lub jego oddział.

Wynagrodzenie.

Wymiar czasu pracy i wynagrodzenie.
Obowiązkowo należy wskazać datę i miejsce sporządzenia umowy.

W umowie oznacza się przede wszystkim wymiar zatrudnienia np. etat, 3/4 etatu, 3/5 etatu, 1/2 Umowa o prace powinna określać wysokość wynagrodzenia. Umowa powinna zawierać również informację na temat kiedy pracownik ma rozpocząć pracę.

Wynagrodzenie natomiast może być podane w wysokości brutto lub netto.
Wynagrodzenie może składać się z wynagrodzenia podstawowego i wynagrodzenia dodatkowego.
Wynagrodzenie zawsze musi być odpowiednie do wykonanej pracy i być podane w sposób wyraźny.
Powyższe warunki są obligatoryjnymi (obowiązkowymi) i muszą być określone w każdej umowie o pracę.

Należy pamiętać o własnoręcznym podpisaniu umowy przez obie strony.

Uwaga! Umowa zlecenia nie jest umowa o pracę. W treści, umowa zlecenia może zbliżać się do umowy o pracę, dlatego dużym problemem bywa niejednokrotnie rozgraniczenie tych dwóch rodzajów umów. Coraz częstszym zjawiskiem staje się też zatrudnianie na podstawie umowy zlecenia w przypadku, gdy powinna zastać zawarta umową o pracę. W takim przypadku mamy do czynienia ze zjawiskiem obchodzenia przepisów prawa pracy.

Trzeba zwrócić na to szczególna uwagę.

A-SKA

Użyte tagi:

szkolenia zawodowe praca oferty pracy kwalifikacje

Reklama:

Zareklamuj się na ofertypracy24h.pl

Oferty pracy | Praktyki i Staż | Szkolenia | Poradniki i Artykuly | Dodaj ogłoszenie | Reklama | Regulamin | O nas / Kontakt

Oferty pracy dla każdego już teraz szukaj pracy. Umieść ogłoszenia o pracę w naszym serwisie. U nas również informacje o szkoleniach, kursach które zapewniają podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Firmy maja możliwość darmowej rekrutacji i umieszczania ogłoszeń poszukujących pracowników. Umowa o pracę - krok po kroku.. Poradniki i artykuły na ofertypracy24h.pl. Praca, baza ogłoszeń dla poszukujących pracy.

© 2009-2024 Aplit Wszelkie prawa zastrzeżone.